เมื่อถามว่า กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ในสนช. มีมติให้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน เพราะฝ 22 มกราคม 2561, 7:21 น.