Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กนอ.สั่งปิดโรงหลอมเหล็ก บ.เหล็กก่อสร้างสยาม นิคมฯมาบตาพุด หลังระเบิด

7 ตุลาคม 2561, 2:21 น.
19 0

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้อาศัยตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ให้บริษัทดำเนินการดังนี้ 1.สั่งการให้บริษัทหยุดกิจกรรมบริเวณเตาหลอม โดยทันที 2. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดระเบิดดังกล่าวและจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่จะให้การรับรองความปลอดภัย (Third Party)

3. ให้ทบทวนและจัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงานในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติภายในโรงงาน โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติจะต้องแจ้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0