Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กฤษฎีกา เปิดช่องแก้ 5 กฎหมาย ให้อำนาจหน่วยงาน ฟันวินัยราชการชิ่งลาออก หวังหลุดความผิด กำหนดลงโทษภายใน 3 ปีนับแต่วันออก

30 พฤศจิกายน 2561, 11:23 น.
64 0
กฤษฎีกา เปิดช่องแก้ 5 กฎหมาย ให้อำนาจหน่วยงาน ฟันวินัยราชการชิ่งลาออก หวังหลุดความผิด กำหนดลงโทษภายใน 3 ปีนับแต่วันออก

เผยแพร่: 30 พ.ย. 2561 18:23 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กฤษฎีกา เปิดช่องแก้ 5 กฎหมาย ฟันวินัยราชการ ที่ชิ่งลาออกจากราชการ หวังหลุดพ้นความผิด หรือ ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งกรณีถูกกล่าวหา ถูกฟ้องอาญา หรือต้องหาคดีอาญาก่อนออก ให้มีผลทางวินัยเสมือนยังไม่ได้ออก ให้สั่งลงโทษภายใน 3 ปี ให้เริ่มสอบสวนภายใน 1 ปีนับแต่วันออก หากความผิดปรากฏชัดแจ้งให้ฟันวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนได้ทันที พร้อมกำหนดขั้นตอนเพิกถอนคำสั่งลงโทษหากพบไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการกลั่นแกล้ง แต่ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือองค์กรตรวจสอบรายงานถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ พร้อมให้อำนาจ ป.ป.ช.-ป.ป.ท. ชี้มูลงดลงโทษกรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง .

มีรายงานว่า สำหรับกฎหมาย ที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่..) พ.ศ. ,ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่..) พ.ศ... ,ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ... ,ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. ,และร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการะลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.. ซึ่งร่างทั้ง 5 ฉบับผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว.

"ที่มีการตีความว่า การพิจารณาโทษทางวินัยตามมติของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จะกระทำได้เพียงใดและอย่างใดย่อมเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบัยบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นด้วย จึงมิได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของสำนักงานศาลปกครอง"

โดยจากนี้ไปหน่วยงานที่รับผิดชอบร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ จะจัดให้มีการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ต่อไป.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0