Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

กฤษฎีกา เปิดรับฟังร่างจัดตั้งอปท. 5 ฉบับ เน้นบทบัญญัติเลือกตั้ง พ่วงห้าม “ผู้บริหาร”จัดงบดูงานตปท.ให้ตัวเอง

17 สิงหาคม 2561, 11:44 น.
45 0
กฤษฎีกา เปิดรับฟังร่างจัดตั้งอปท. 5 ฉบับ เน้นบทบัญญัติเลือกตั้ง พ่วงห้าม “ผู้บริหาร”จัดงบดูงานตปท.ให้ตัวเอง

เผยแพร่: 17 ส.ค. 2561 18:44 โดย: MGR Online

กฤษฎีกา เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมาย “จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ” ถึง 30 ส.ค.นี้ เน้นแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ พ่วงจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ พร้อมวิธีปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช. แถมห้าม “ผู้บริหาร”จัดงบให้ตัวเองไปดูงานต่างประเทศ .

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

"โดยการในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ที่ตรวจพิจารณา และเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นจำเป็นเร่งด่วนบางประการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้การรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-30 ส.ค."

สำหรับรายละเอียดพอสังเขปของร่าง ทั้ง 5 ฉบับ เช่น ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น มาตราที่ว่าด้วยให้ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้สอบสวนผู้ถูกสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพสมาชิกท้องถิ่น หรือถูกสอบสวน หลังจากได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 60 วัน ในระหว่างที่ไม่มีนายก อปท. ให้ปลัดอปท. ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อปท.

“ถ้าในขณะที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้นั้นกำลังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ หรือต่าง อปท.กัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็น ผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถือว่าวันที่ รมว.มหาดไทย มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ รมว.ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”

มาตราที่ว่าด้วย การจ่ายเงินของอปท.หรือการนำเงินของกิจการที่อปท.เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้จ่าย เพื่อการ "ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายก รองนายก เลขานุการ ประธานสภา รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาอปท. ช้าราชการการเมือง จะกระทำมิได้”

“ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก หรือสมาชิกสภา โดยให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว”

ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงมาตราที่ว่าด้วย จำนวนสมาชิก และจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งข้อห้ามการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ผู้บริการเมืองพัทยา การวินิจฉัยว่าผู้ว่า กทม. พ้นจากตำแหน่ง เป็นต้น.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0