Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ก.พ.ร. ใช้สูตรประหยัด “ไฟฟ้า/น้ำมัน 90%” ประเมิน “ผู้ว่าฯ-หน่วยราชการ”ปี 61 จ่อรายงานนายกฯทุกเดือน

11 ตุลาคม 2560, 10:23 น.
11 0
ก.พ.ร. ใช้สูตรประหยัด “ไฟฟ้า/น้ำมัน 90%” ประเมิน “ผู้ว่าฯ-หน่วยราชการ”ปี 61 จ่อรายงานนายกฯทุกเดือน

"สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบ สนพ. เป็นเจ้าภาพ กำหนดตัวชี้วัดเรื่องลดใช้พลังงาน โดยให้เริ่มประเมินในเดือน ต.ค.60 โดย สนพ. ได้เสนอการประเมิน โดยมีดัชนีชี้วัด เช่นเดียวกับปี 2559 และ ให้จังหวัดและหน่วยราชการ รายงานผ่าน เว็ปไซค์ https://www.e-report.energy.go.th/ เท่านั้น โดยให้เป็นการเพิ่มเติมผลคะแนนการรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน"

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า สำหรับรายละเอียดในการประเมินแบบใหม่นี้ ทั้ง 76 จังหวัด และ 151 หน่วยราชการ ที่เข้าระบบประเมิน จะต้องการรายงานผลผ่านเว็ปไซค์ดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้จังหวัดและหน่วยราชการ บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 3 ของเดือน ซึ่ง สนพ. จะปิดระบบทุกวัน 3 ของเดือน ในเวลา 24.00 น. เพื่อประมวลผลข้อมูล จากนั้น สนพ. จะจัดทำข้อมูลเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทุกวันที่ 10 ของเดือน สำหรับการประเมินผลรายเดือน ให้ใช้ปริมาณการใช้จริงเทียบกับ ค่ามาตรฐานที่ 90% ขณะเดียวกัน จังหวัดที่มีหน่วยงานรายงานข้อมูลน้อยกว่า 80% จะถือว่าไม่รายงานข้อมูล.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0