Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ขยายแผน “3 เมกะโปรเจกต์น้ำ” มูลค่า 3 หมื่นล้าน 2 หัวเมืองเหนือ ไปอีก 11-14 ปี-เหตุติดข้อกฎหมาย/เวนคืนไม่ลงตัว

19 พฤศจิกายน 2560, 12:54 น.
18 0
ขยายแผน “3 เมกะโปรเจกต์น้ำ” มูลค่า 3 หมื่นล้าน 2 หัวเมืองเหนือ ไปอีก 11-14 ปี-เหตุติดข้อกฎหมาย/เวนคืนไม่ลงตัว

เผยแพร่: 19 พ.ย. 2560 19:54:00 โดย: MGR Online

ขยายแผน “3 เมกะโปรเจกต์น้ำ” มูลค่า 3 หมื่นล้าน พื้นที่ 2 จังหวัดภาคเหนือ ไปอีก 11-14 ปี เหตุติดอุปสรรคข้อกฎหมาย/ปัญหาเวนคืน เผย“เขื่อนทดน้ำผาจุก” ติดปัญหาจัดหาที่ดินล่าข้า เจรจาต่อรองที่ดิน “ รัฐ-ชาวบ้าน” ไม่ลงตัว พบบางแปลงติดปัญหาข้อกฎหมาย โครงการ“อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี” กฎหมายเพิกถอนอุทยานฯ เพิ่งมีผลบังคับปีนี้ ส่วน “เขื่อนแม่กวงอุดมธารา” ติดขั้นตอนขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานศรีลานนาบางส่วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ .

“1. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 10,500 ล้านบาท) โดยขยายระยะเวลา เป็น 14 ปี (2553-2566 ) จากเดิมระยะเวลา 9 ปี (2553-2561) 2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ (ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 4,800 ล้านบาท) โดยขยายระยะเวลา เป็น 11 ปี (2554-2564 ) จากเดิมระยะเวลา 8 ปี (2554-2561) และ 3. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 15;000 ล้านบาท) โดยขยายระยะเวลา เป็น 11 ปี (2555-2565 ) จากเดิมระยะเวลา 6 ปี (2555-2560)

“ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพิ่งจะมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ (ผลงานสะสมร้อยละ 51.48) และระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ผลงานสะสมร้อยละ 7.65) คาดว่างานจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

“อย่างไรก็ตามเกิดบัญหา/อุปสรรค เนื่องจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช ได้มีมติให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วนเพี่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ประกอบกับกรมชลประทานจำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนการเพิกถอน พื้นที่อุทยานอีกครั้งหนึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2559) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ได้เห็นชอบ ในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วนแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560”

ขณะที่งานของโครงการนี้ อยู่ระหว่างก่อสร้างและงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน เช่น รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ ช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญาที่ 1(ผลงานสะสมร้อยละ 10.05) รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ ช่วงแม่แตง - แม่งัด (ผลงานสะสมร้อยละ 6.17) เป็นต้น โดยคาดว่างานจะแล้วเสร็จทุกรายการภายใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0