Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

คปภ.เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง กรณีรถเก๋งพลิกคว่ำ 6 ศพ

25 ตุลาคม 2561, 11:45 น.
34 0
คปภ.เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง กรณีรถเก๋งพลิกคว่ำ 6 ศพ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตมีการทำประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 6 คน อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 583 ชัยภูมิ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ BKK-A-Col-18-086891 เริ่มความคุ้มครองเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 8 พฤษภาคม 2562 และทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 2 ไว้กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 203-18-2180-011774 เริ่มความคุ้มครอง 20 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 20 กรกฎาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 1,000,000 บาท ) ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีสูญหายหรือไฟไหม้ จำนวน 400,000 บาท สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 6 คน จำนวน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 100,000 บาทต่อคน การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท ต่อครั้ง)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0