Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งขรก.หลายกระทรวง

1 ตุลาคม 2557, 11:31 น.
64 0
ครม.อนุมัติแต่งตั้งขรก.หลายกระทรวง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งขรก.หลายกระทรวง ทั้งก.แรงงาน-เกษตร-ยุติธรรม

อีกทั้งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดังนี้ 1.น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 2.น.ส.รัจนา เนตรแสงทิพย์รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 3.น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4.น.ส.มาลี วงศาโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 5.นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0