Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

งบฉุกเฉิน 1.2 พันล้าน ให้ “กห.-ทบ.” ซ่อมถนน 129 เส้นทาง –ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 22 โครงการ รับลูกนโยบาย คสช

8 ตุลาคม 2560, 14:16 น.
19 0
งบฉุกเฉิน 1.2 พันล้าน ให้ “กห.-ทบ.” ซ่อมถนน 129 เส้นทาง –ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 22 โครงการ รับลูกนโยบาย คสช

“เป็นการ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน.จำนวน 1,013 ล้านบาท ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เพื่อให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก ดำเนินโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 129 เส้นทาง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ.ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน”

“เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก บรรเทาความเสียหายและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับประชาชน รวมทั้งกระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ”

ทั้งนี้ 2 โครงการ ทั้งโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน และ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ครม.จัดสรรให้ กองทัพบกและกระทรวงกลาโหม วงเงินรวม 1,248,361,300 บาทเศษ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0