Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

จิตรกรรมสีน้ำ

13 ธันวาคม 2557, 17:26 น.
12 0

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง “10 Steps2” นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชาแกนพื้นฐานทางทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลงานเตรียมแสดง 19 ธันวาคม 2557-12 มกราคม 2558 ณ พีเอสจี อาร์ตแกลเลอรี ม.ศิลปากร วังท่าพระชีวิตกับธรรมชาติ นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม ถ่ายทอดมุมมองของแต่ละบุคคลซึ่งต่างกันไปตามจินตนาการ โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ แสดงต่อเนื่องถึง 17 ธันวาคม 2557 ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนพื้นที่ด้านบนของหอศิลป์ บรรยากาศ แห่งความสงบ ผลงาน นพนันท์ ทันนารี ศิลปินวาดเส้นหมึกจีนด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่ นำเสนอผลงานแสดงออกถึงความสงบในจิตใจผ่านมุมมองของทิวทัศน์จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสโดยนำมาสร้างใหม่เป็นทิวทัศน์ในจินตนาการ กระบวน การวาดเส้นสร้างสรรค์จากลักษณะหยาบไปสู่ละเอียดคล้ายกับการทำสมาธิเจริญสติ อันเป็นผลให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจของตัวผู้สร้างสรรค์ นิทรรศการแสดงถึง 29 ธันวาคม 2557 อีกความเคลื่อนไหวในพื้นที่ศิลปะหอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน จิตรกรรมสีน้ำ ผลงาน สุรพล แสนคำ โดยนิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ในทักษะการใช้สีน้ำมัน สีอะคริลิก เขียนภาพแสงเงาเน้นน้ำหนัก การทิ้งระยะที่โดดเด่นแสดงต่อเนื่องถึง 16 ธันวาคม 2557 .... สัปดาห์หน้าซอกแซกงานศิลป์มีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไร กลับมาติดตามกัน.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0