Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

จ่อเพิ่มอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 ประเด็น แทนบิ๊กกระทรวง ทั้งตั้งรักษาการขรก./คุมรถประจำตำแหน่ง/คุมขรก.ดูงานทั้งในไทย-ตปท

18 ธันวาคม 2561, 10:06 น.
73 0
จ่อเพิ่มอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 ประเด็น แทนบิ๊กกระทรวง ทั้งตั้งรักษาการขรก./คุมรถประจำตำแหน่ง/คุมขรก.ดูงานทั้งในไทย-ตปท

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2561 17:06 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บอร์ด ก.พ.ร. จ่อเพิ่มอำนาจ"ผู้ว่าราชการจังหวัด" 5 ประเด็น แทนบิ๊กกระทรวง เผยมีทั้ง ตั้งรักษาราชการแทนตามกม.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า สั่งให้ขรก.เข้ารักษาการในตำแหน่งตามกม.ระเบียบข้าราชการพลเรือน กรณีตำแหน่งว่างลง หรือปฏิบัติราชการไม่ได้ มีอำนาจลงนามรับรองขอหรือยึดคืนเหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญราชการชายแดน มีอำนาจในระเบียบให้ใช้รถประจำตำแหน่งของบิ๊กราชการที่อยู่ในจังหวัด รวมถึงมีอำนาจอนุมัติให้ขรก.ในจังหวัดทุกกระทรวงเข้าฝึกอบรม ดูงานทั้งในไทย/ต่างประเทศ .

"ดังนั้นในการมอบอำนาจที่ส่วนราชการได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ในการปฏิบัติราชการบางเรื่องภายในจังหวัด ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้มีการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากที่ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างโดยที่ร่างประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด"

5. การอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0