Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ดูอีกครั้ง! ใบสั่งจราจรแบบใหม่ “เพิ่มช่องปฏิเสธข้อกล่าวหา” ผู้ขับขี่มีสิทธิ์ปฏิเสธรับใบสั่ง

21 สิงหาคม 2560, 9:17 น.
12 0

ดูอีกครั้ง! ใบสั่งจราจรแบบใหม่ “เพิ่มช่องปฏิเสธข้อกล่าวหา” ผู้ขับขี่มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสั่ง หากไม่ได้กระทำผิด แต่กลับได้รับใบสั่ง เปิดช่องสามารถยื่นโต้แย้งได้ภายใน 15 วัน เผยมี 2 แบบ “เขียนด้วยมือ” และ “ทางไปรษณีย์” แต่ให้เปลี่ยนระบบส่ง ให้ทั้ง 2 แบบ มี “บาร์โค้ด” เพื่อใช้ในการตรวจสอบและชำระค่าปรับ .

(ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่หรือติดไว้ที่รถ (ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง”.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0