Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ดีไซน์เนอร์ “ไก่ อูกัส” สร้างชื่อคนไทยได้การยอมรับเวทีโลก รางวัล“STOCKHOLM WORLD PEACE AWARD”

19 มีนาคม 2561, 16:10 น.
25 0
ดีไซน์เนอร์ “ไก่ อูกัส” สร้างชื่อคนไทยได้การยอมรับเวทีโลก รางวัล“STOCKHOLM WORLD PEACE AWARD”

เผยแพร่: 19 มี.ค. 2561 23:10: โดย: MGR Online

STOCKHOLM WORLD PEACE INTERNATIONAL AWARD 2018 Thai Designer คุณไก่อูกัส (น.ส.พีร์อุมากร วระเศรษฐ์ถาพร) .

“ทางองค์กรสันติภาพสากลเล็งเห็นว่าควรจัดงานนี้ให้มีความเป็นสากลเป็นงาน International ไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาเพียงอย่างเดียวเพราะสันติภาพโลกคือ ความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรม สันติภาพคือการแก้ไขปัญหาสังคมโลกอย่างยั่งยืน เป็นการต่อต้านการก่อการร้าย ด้วยการเชิดชูวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับนานาชาติ การทูตเพื่อสันติภาพนั้นมีความสำคัญมาก การแสดงแฟชั่นโชว์โดยถ่ายทอดผ่านผ้าไทยที่ตัดเย็บร่วมกับผ้าและวัสดุตกแต่งจากนานาชาติหลากหลายๆประเทศ ทำให้ไก่อูกัสได้รับรางวัลนี้ เพราะได้เอาวัฒนธรรมไทย -ผ้าไทย ไปออกแบบตัดเย็บผสมผสานกับผ้านานาชาติจนงอกงามเกิดเป็นแฟชั่นเพื่อสันติภาพโลกขึ้นมา ไก่อูกัสสนับสนุนรณรงค์ให้คนใส่ผ้าไทยผ่านสไตล์ความเป็นสากล(นานาชาติ) และทำมานานมากสมควรได้รับรางวัลนี้” .

“และเสื้อผ้าจะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เราทำนั้นได้เผยแพร่และส่งเสริมสันติภาพสากล ทำให้มนุษย์ได้รัก และรู้จักการอยู่ร่วมกันในความต่างกันมากขึ้น การแต่งกายที่แตกต่างกันนั่นแสดงถึงความงดงามของวัฒนธรรมนั้นๆ แต่สันติภาพทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการต้องอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง ประโยชน์ของการมีสันติภาพเพื่อลดความรุนแรงขัดแย้งและการเกิดปัญหา เพราะความเชื่อใช้ได้เฉพาะกลุ่ม เพราะบางกลุ่มไม่มีความเชื่อ .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0