Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ถึงคิว "บิ๊กตู่" เร่งงาน"พี่ใหญ่"แผนลงทุนแก้ไขน้ำเสีย 16 โครงการ 4.9 หมื่นล. พ่วง "แผนคลองแสนแสบสะอาด ระยะ 2 ปี" 5 โครงการ 7 พันล

15 สิงหาคม 2561, 8:28 น.
28 0
ถึงคิว "บิ๊กตู่" เร่งงาน"พี่ใหญ่"แผนลงทุนแก้ไขน้ำเสีย 16 โครงการ 4.9 หมื่นล. พ่วง "แผนคลองแสนแสบสะอาด ระยะ 2 ปี" 5 โครงการ 7 พันล

เผยแพร่: 15 ส.ค. 2561 15:28 โดย: MGR Online

ถึงคิว "บิ๊กตู่" เร่งงาน"พี่ใหญ่"แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขน้ำเสีย พื้นที่ กทม. 16 โครงการ 4.9 หมื่นล้าน พ่วง "แผนคลองแสนแสบสะอาด ระยะ 2 ปี" 5 โครงการ 7 พันล้าน สั่ง "มหาดไทย" ประสาน ก.เกษตร ก.คมนาคม ก.ทรัพย์ เร่งดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เน้นไม่มีมลภาวะกลิ่น/เสียง สภาพคลองพร้อมสัญจร สะดวกปลอดภัย พร้อม สั่ง 6 กระทรวง จัดระบบเดินเรือโดยสาร "คลองแสนแสบใหม่" ชู"สเปคเรือ" ไร้กลิ่น/เสียง สั่งนำร่อง"เรือขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า" หนุนผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ สั่งศึกษาแผนเชื่อมเรือคลองแสนแสบไปยังระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เกิดความสะดวก และคล่องตัว .

มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธาน กขป.คณะที่ 5 เห็นชอบให้ปรับแผนภาพรวมการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี (2562) ระยะ 5 ปี (2566) และระยะ 20 ปี (2581)

"ให้มีการปรับแผน โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขน้ำเสียเป็นการดำเนินการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากทั้งในระยะ 5 ปี (ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 3 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,611.50 ล้านบาท ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 5 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 15,171 ล้านบาท และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 3 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,178.80 ล้านบาท) และระยะ 20 ปี (ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 5 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 29,420 ล้านบาท) โดยสรุปมี 16 โครงการ วงเงินรวม 49,381.3 ล้านบาท ”

“ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีวงเงินลงทุนสูง เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่เกินร้อยละ 50 โดยให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ”

ต่อมามติ ครม.14 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรให้ ควรมีการปรับปรุงการดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบให้เป็นระบบและเกิดความยั่งยืน โดยให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยโครงการใดที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ ส่วนโครงการใดที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาให้ชะลอการดำเนินการไปก่อน และให้ สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมนาคม ทบทวนและจัดทำแผนการบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบในระยะยาวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0