Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทดลองกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

29 กันยายน 2557, 17:00 น.
90 0
ทดลองกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

จากการให้ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีเชื้อราบางชนิดสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะเชื้อราขาว หรือเชื้อรา Beauveria bassiana

ด.ช.ชนาธิป กมลนัด และด.ช.ดนุพล ระดมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของเชื้อรา Beauveria bassiana ที่มีผลต่อการตายของแมลงวัน” โดยมีนายชุมพล ชารีแสน เป็นครูที่ปรึกษา และนายศุภฤกษ์ วิภาคะ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จึงควรส่งเสริมให้ใช้เชื้อราBeauveria bassiana ในการกำจัดแมลงวันเพื่อลดการใช้สารเคมีต่อไป.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0