Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ทายาท “หวั่งหลี” ฟื้นมรดกกว่าร้อยปี “ฮวย จุ่ง ล้ง” เป็นท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน

22 กันยายน 2560, 5:13 น.
19 0
ทายาท “หวั่งหลี” ฟื้นมรดกกว่าร้อยปี “ฮวย จุ่ง ล้ง” เป็นท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน

หลังบูรณะก็จะเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเล ตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณะเชิงอนุรักษ์ ที่ยึดหลักการรักษาโบราณสถานให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด ด้วยวิธีการบูรณะและวัสดุแบบโบราณ เช่น ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบริเวณรอบวงกบประตูและหน้าต่าง บูรณะด้วยการใช้สีที่ตรงกับของเดิม ค่อยๆ แต้มเติมรอยจางให้ชัดขึ้น โดยไม่ได้ใช้สีสมัยใหม่ระบายทับหรือวาดเพิ่มเติม หรืออย่างเช่น การบูรณะผนังอิฐที่แตกร่อนก็คงสภาพไว้ตามนั้น บูรณะโดยการใช้ปูนจากธรรมชาติแบบโบราณ มาบูรณะช่วงรอยต่อที่แตก เพื่อไม่ให้ปูนหลุดร่อนไปมากกว่าเก่า สำหรับโครงสร้างไม้สักนั้น ส่วนไหนที่ชำรุดก็นำไม้จากส่วนอื่นๆ ของอาคารมาต่อเติม โดยไม่ทิ้งไม้เก่า เพื่อให้ “ล้ง 1919” กลายเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยจีน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0