Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ธ.ก.ส. ชู 'วิจัย-นวัตกรรม ขับเคลื่อนงานสหกรณ์และ SMEs เกษตร'

16 สิงหาคม 2561, 7:41 น.
37 0

ธ.ก.ส. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 “วิจัยและนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนงานสหกรณ์และ SMEs เกษตร” เปิดเวทีให้เครือข่ายนักวิจัยจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชน .

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย หรือนักพัฒนาที่ทุมเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยหรือพัฒนาในสาขาต่างๆ สร้างประโยชน์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธ.ก.ส. ให้แก่ ศาสตราจารย์ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน จากผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตสูตรอาหารข้นใช้เองในฟาร์ม (Home–Made Concentrate, HMC) สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นเป็นสำคัญ” และรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว Zinc field test kit to improve quality of rice”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0