Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“ธีระชัย”ยื่นนายกฯ สั่งแก้ 2 พ.ร.บ.ปิโตรเลียม หวั่นกระทบการคลังประเทศ

18 พฤศจิกายน 2559, 13:57 น.
13 0

อดีต รมว.คลังทำหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องให้สั่่งปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ชี้ยังบกพร่อง มีปัญหาในการตรวจสอบส่วนแบ่ง และการจัดเก็บรายได้ หวั่นกระทบฐานะการคลังของประเทศ .

(1) ให้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและให้หักจากผลผลิตได้ตาม (2)

(ข) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียม หากเกินร้อยละห้าสิบของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในปีใด ให้สามารถนำส่วนที่เกินไปใช้หักในปีต่อๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราตาม (ก)

(3) จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต....”

(ค) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ.... มิได้กำหนดห้ามผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมสรรพากรหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก็จะไม่อยู่ในฐานะที่จะโต้แย้งค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่บริษัทผู้รับสัญญาหรือบริษัทในเครือที่จัดตั้งอยู่ที่ศูนย์การเงินในต่างประเทศและในดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven)

เนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ได้คืบหน้ามากแล้ว จึงขอเสนอแนะให้ท่านได้โปรดสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อสังเกตเหล่านี้และแก้ไขปรับปรุงเป็นการด่วนที่สุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นได้ในอนาคต”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0