Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นายกฯ ชู 7 แนวทาง ต่อยอด 4 ล้าน "จิตอาสาประชารัฐ" แทรก"ปรองดอง/ประชาธิปไตย"

9 มกราคม 2561, 4:39 น.
14 0
นายกฯ ชู 7 แนวทาง ต่อยอด 4 ล้าน "จิตอาสาประชารัฐ" แทรก"ปรองดอง/ประชาธิปไตย"

เผยแพร่: 9 ม.ค. 2561 11:39:00 โดย: MGR Online

นายกฯ แนะส่วนราชการทั่วประเทศ ใช้ 7 แนวทาง ต่อยอด "จิตอาสาประชารัฐ" 4 ล้านคนสอดแทรกเนื้อหาสาระสร้างการเรียนรู้ เน้นพัฒนาสังคม ชู "สามัคคีปรองดอง-ใช้หลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง -ต่อยอดกฎหมายกระบวนการยุติธรรม-พัฒนาระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พัฒนาตัวเองให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง-ดำเนินชีวิตด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี-เสริมสร้างการออมและการประกันสังคม" .

"ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อสร้างการเรียนรู้ ใน 7 ประเด็นต่อไปนี้ตามความเหมาะสมด้วย ได้แก่ (1) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (2) หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมาภิบาล (3) กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (4) ระเบียบ การบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (5) การพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาเรียบรู้เพื่อให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง (6) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต (7) การออมและการประกันสังคม"

“อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น และปัจจุบันมีประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำความดี ดังนั้น ในการดำเนินการต่างๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาเพื่อสังคม จึงสมควรที่ส่วนราชการจะเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมในการดำเนินการกับภาครัฐด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้คำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ”

รายงานระบุว่า ปัจจุบัน มีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสาทั่วประเทศ มีจำนวน 4,006,825 คน แบ่งเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 93 แห่ง จำนวน 8,603 คน ,ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ สำนักงานเขต 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 311,894 คน, ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ สนามเสือป่า มีจำนวน 52,085 คน, ผู้ที่ลงทะเบียนสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอ 874 แห่ง ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวน 3,634,423 คน.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0