Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'นายกฯ' เผยในหลวงร. 10 ห่วงน้ำท่วม

14 กรกฎาคม 2560, 14:05 น.
27 0
'นายกฯ' เผยในหลวงร. 10 ห่วงน้ำท่วม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 1.กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จะมีดำเนินการในลักษณะ “Big Cleaning Day” ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 ก.ค.นี้ ขณะที่ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อำเภอละ 1 แห่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 ก.ค. โดยกระทรวง มหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก 2.จะมีการขุดสระน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพหลัก 3.จะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่งใน 76 จังหวัด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนส.ค.ถึงก.ย. 2560 กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และ 4.พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือตามการร้องขอของประชาชน ดำเนินการภายในเดือนก.ย.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0