Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

นิด้าโพลเผย คนส่วนใหญ่ ค้านการเพิ่มโทษ 'ใบขับขี่'

2 กันยายน 2561, 2:30 น.
26 0

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแก้กฎหมาย – เพิ่มโทษใบขับขี่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแก้กฎหมายเพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ โดยการแก้กฎหมายเพิ่มโทษมีดังนี้ กรณีไม่มีใบขับขี่/ใบขับขี่หมดอายุ (จำคุกไม่เกิน 3 เดือน/ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) และกรณี ไม่พกใบขับขี่ (ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0