Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บวรศักดิ์" โต้ "โหรวารินทร์" ยันปฏิรูปเดินหน้าได้ หยันคงติดต่อเทือกเขาหิมาลัย

4 เมษายน 2558, 7:24 น.
47 0

สำหรับกิจกรรมเวทีสัมมนาดังกล่าว มีการแบ่งกลุ่มย่อยประชาชนที่เข้าร่วมเป็น 10 กลุ่มในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มพลเมืองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม จำนวน 2 กลุ่ม วิทยากรคือ นางนรีวรรณ จินตกานนท์ นายปรีชา วัชราภัย และนายมานิจ สุขสมจิตร กลุ่มสถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง จำนวน 2 กลุ่ม วิทยากรคือ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ นายคำนูณ สิทธิสมาน กลุ่มกระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ จำนวน 2 กลุ่ม วิทยากรคือ นายบรรเจิด สิงคะเนติ นายเจษฎ์ โทณะวณิกและนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กลุ่มการกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง จำนวน 2 กลุ่ม วิทยากรคือ นายจรัส สุวรรณมาลา น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา น.พ.กระแส ชนะวงศ์ และนายประชา เตรัตน์ และกลุ่มการปฏิรูปและความปรองดอง จำนวน 2 กลุ่ม วิทยากรคือ น.พ.ชูชัย ศุภวงศ์ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และน.ส.สุภัทรา นาคะผิว หลังจากนั้น จะเป็นการอภิปรายสรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนาโดยนายบวรศักดิ์ ในเวลาประมาณ 15.30 น.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0