Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

บอร์ดพัฒนาคนพิการ สั่งดัน “โตโยต้า อินโนวา” เป็น “แท็กซี่คนพิการ”

15 สิงหาคม 2559, 7:11 น.
18 0

พร้อมกันนี่ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ให้คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นดำริของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก ในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (universal design)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระยะที่ 1 กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปรับพื้นที่บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุและลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินีให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และปรับปรุงทางเดินเท้า เชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้าBTS และMRT(รถไฟฟ้าใต้ดิน) จากประตูทางเข้าหลักทั้ง 3 ด้าน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0