Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

บอร์ด 'กกพ.' ไฟเขียว จีพีเอสซี ควบรวม โกลว์

26 ธันวาคม 2561, 10:16 น.
33 0

ในวันนี้ กกพ. มีมติพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย เห็นชอบให้ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กระทำรวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการที่มีลักษณะก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือ จำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการรวมกิจการให้แก่ บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ข้อ คือ ให้บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ขายกิจการของบริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกันกับการดำเนินการรวมกิจการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0