Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กฉิ่ง"เวียนหนังสือ ด่วน! แนวทางเลือกตั้ง ส.ส.ปี 62 จี้คนอปท.ถือปฏิบัติ ยกกม.ประกอบทุกฉบับ แนบความผิด/บทลงโทษ 11ข้อ ขู่!!

10 มกราคม 2562, 9:30 น.
131 0
"บิ๊กฉิ่ง"เวียนหนังสือ ด่วน! แนวทางเลือกตั้ง ส.ส.ปี 62 จี้คนอปท.ถือปฏิบัติ ยกกม.ประกอบทุกฉบับ แนบความผิด/บทลงโทษ 11ข้อ ขู่!!

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2562 16:30 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"บิ๊กฉิ่ง"เวียนหนังสือ ด่วน! แนวทางเลือกตั้ง ส.ส.ปี 62 ยกกฎหมายประกอบเลือกตั้งทุกฉบับ แนบความผิด/บทลงโทษ 11 ข้อ ขู่!! ขรก.-ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตาม สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ แจ้งเตรียมข้อมูลสนับสนุน กกต. ให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการสังกัดอปท. วางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าในทางใด ๆ .

2.11 ความผิดฐานขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่เลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 100 ประกอบมาตรา 164 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มือำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มืสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มืสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิผู้ทั้นมีกำหนดสิบปี.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0