Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

บิ๊กตู่ชื่นชม "คุณยายวัย91" สำเร็จปริญญา เผยต่างชาติชมไทยเปิดโอกาสการศึกษา

13 สิงหาคม 2560, 3:29 น.
10 0

“นายกฯ ชื่นชมคุณยายกิมหลั่นที่มุมานะศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จแม้มีอายุมากแล้ว แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน และยังเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยให้ใฝ่ใจในการศึกษา รักการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงที่สุด โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และปฏิรูประบบการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น”

“นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งให้ศาสนิกชนทุกศาสนารักใคร่สามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะทุกคนถือเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้สังคมเกิดความสงบ และประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข”

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0