Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“บิ๊กตู่” เซ็นมอบภารกิจ “สนธยา คุณปลื้ม” กุนซือท่องเที่ยว-กีฬา-วธ.-พม.-สธ.พ่วงอีอีซี-ไทยนิยมยั่งยืน

12 มิถุนายน 2561, 6:40 น.
24 0
“บิ๊กตู่” เซ็นมอบภารกิจ “สนธยา คุณปลื้ม” กุนซือท่องเที่ยว-กีฬา-วธ.-พม.-สธ.พ่วงอีอีซี-ไทยนิยมยั่งยืน

เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2561 13:40: ปรับปรุง: 12 มิ.ย. 2561 14:08: โดย: MGR Online

“บิ๊กตู่” ลงนามให้ภารกิจ “สนธยา คุณปลื้ม” เป็นกุนซือด้านท่องเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสาธารณสุข มีอำนาจศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย พ่วง “อีอีซี-ไทยนิยมยั่งยืน” สั่ง สปน.-สลน.จัดหารถประจำตำแหน่ง ประสานผู้ตรวจอำนวยความสะดวกที่ปรึกษานายกฯ .

“ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี, ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับงานตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (eastern Economic Corridor) และโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทั้งนี้ ยังให้ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย”

“ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจทำงานเชิงรุกโดยการเสนอแนะ หรือทำงานในเชิงรับโดยพิจารณาปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ เมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างใด และประสงค์จะให้ คำแนะนำ หรือเสนอข้อมูลใดต่อนายกรัฐมนตรี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เว้นแต่เป็นเรื่องลับหรือเร่งด่วน จึงให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง ในการเสนอเรื่องเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาจตรวจสอบหรือขอความเห็นเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลประกอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีได้ตามความจำเป็น”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0