Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"บิ๊กป้อม-บิ๊กเต่า" ร่วมวง มท. ชูแผนกำจัดภูเขาขยะ 324 คัสเตอร์ ดันแนวคิด"ผลิตเชื้อเพลิงก้อนจากขยะ" ขายเอกชน

9 กันยายน 2561, 5:58 น.
36 0
"บิ๊กป้อม-บิ๊กเต่า" ร่วมวง มท. ชูแผนกำจัดภูเขาขยะ 324 คัสเตอร์ ดันแนวคิด"ผลิตเชื้อเพลิงก้อนจากขยะ" ขายเอกชน

เผยแพร่: 9 ก.ย. 2561 12:58 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"บิ๊กป้อม-บิ๊กเต่า" ร่วมวง มท. ชูแผนกำจัดภูเขาขยะ 324 คัสเตอร์ ดันแนวคิด"ผลิตเชื้อเพลิงก้อนจากขยะ" ของกมธ.สิ่งแวดล้อม สนช. เน้นขายเอกชน เข้ากระบวนการจัดการแบ่งกลุ่มนโยบายมหาดไทย ระบุเชื้อเพลิงขยะที่ผลิตได้ มีศักยภาพในการซื้อ-ขาย หวังแก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะที่ยังไม่แปรรูป เผย มท.เร่งตรวจสัญญา อปท. ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน เตรียมประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำสัญญารับขยะและการรับผลิตก้อนเชี้อเพลิงขยะจากอปท. เสนอ "กรมควบคุมมลพิษ" รับแนวทางปฎิบัติรองรับซื้อ-ขาย เชื้อเพลิงขยะกับภาคเอกชน หลังพบหลายแห่งกำหนดคุณลักษณะรับซื้อแตกต่างกัน เสนอใช้เครื่องมือจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย่ "คิดเพิ่มจากค่าไฟฟ้า" ก่อนจัดสรรงบให้ท้องถิ่น .

"ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ อปท. แต่ยังไม่มีหน่วยงานตามกฎหมายหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ควบคุม/กำกับการดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรงในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางให้เป็นไปตามกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอว่า หน่วยงานอาจมีศักยภาพสนับสนุนในการกำกับ/ตรวจสอบการดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่น ได้เพื่อผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก"

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 กำหนดให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ และมีท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของอปท.ในระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการศึกษาข้อมูลและสัญญาที่ อปท.ต่าง ๆ ที่ได้ทำร่วมกับภาคเอกชน รวมทั้งนำประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสำนักอัยการสูงสุด ที่ไดัดำเนินการตรวจสัญญาของอปท.ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมาประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำสัญญารับขยะและการรับผลิตก้อนเชี้อเพลิงขยะจากอปท.

3. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster)สำหรับจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด 324 กลุ่ม แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดในแต่ละกลุ่มพื้นที่ ซี่งที่ประชุมเสนอให้ กระทรวงมหาดไทย พิจารณากำหนดรายละเอียดของแต่ละกลุ่มพื้นที่ (Cluster)ว่าจะสนับสนุนพื้นที่ใดในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยให้พิจารณาจากศักยภาพของอปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระยะทาง และสถานที่ที่รับชื้อ หรือที่ใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงขยะ (โรงปูนหรือโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ)

ทั้งนี้ให้พิจารณาถึง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก หากมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติม ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงกลุ่มพื้นที่อื่นที่อยู่ใกลัเคียงด้วย ซึ่งจะสามารถประเมินถึงศักยภาพของอปท. ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ในการผลิตเป็นพลังงานได้ รวมทั้งสามารถใช้ประกอบในการกำหนดแผนการชื้อขายไฟฟ้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า ในกรณีที่จำเป็นตัองมีการขนย้ายขยะมูลฝอยข้ามเขตหรือจังหวัดเพื่อการกำจัดหรือใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัด ในการนำเชื้อเพลิงขยะไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หรือโรงไฟฟ้าที่อยู่ต่างกลุ่มพื้นที่ (Cluster)

"นอกจากนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 พฤษภาคม รม.มหาดไทย ได้มีแนวคิดให้เอกชนร่วมดำเนินการลงทุนในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ในกลุ่มพื้นที่ทั้ง 324 กลุ่ม แทนการให้งบประมาณสนับสนุน และในขณะเดียวกันต้องหาแนวทางในการเก็บค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย ให้ได้ตามกฎหมาย สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย โดยนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF ควรดำเนินในกรณีที่หาผู้ใช้ประโยชน์หรือรับชื้อได้เท่านั้น"

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือร่วมกับ หน่วยงานตามข้อสั่งการดังกล่าว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมฯ นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดส่งข้อคิดเห็นต่อรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ มายังกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0