Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปชช.ไม่อาจแบกรับการหลอกลวงซ้ำสาม! ถอดรหัส พ.ร.ก.ประมง ฉ.2 กฎหมายฆ่าประมงพื้นบ้านสนองนายทุน!?

30 มิถุนายน 2560, 7:35 น.
16 0

"การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา และต้องระบุจํานวน และประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมงไว้ในใบอนุญาตด้วย”

ข้อกำหนดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่อย่างใด ในกฎหมายประมง ฉบับเก่าก่อน ผู้ทำการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงในพิกัดรวมถึงประมงพื้นบ้าน ต้องขออนุญาต อยู่แล้ว เรียกว่า "อาชญาบัตรเครื่องมือประมง"

แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือชาวประมงพื้นบ้าน ต้องการให้ผ่อนผันหรือเปิดโอกาสให้คน ในครอบครัวสามารถออกทำการประมงได้ด้วย เพราะในวิถีการประมงขนาดเล็กพื้นบ้าน แตกต่างจากการประมงพาณิชย์ ที่คนในครอบครัวประมงพื้นบ้านประกอบอาชีพร่วมกัน เช่น เมื่อ "พ่อ" ได้รับอนุญาต ในความเป็นจริงบางวัน "ลูกชาย" หรือ "แม่" อาจออกทำการประมงแทน เหมือนกับอาชีพเกษตรกรทั่วไป ที่ช่วยกันทำงานในครอบครัว ลูกชายอาจออกไปเลี้ยงวัวแทนแม่, หรือ "แม่" และ "ลูก" อาจกรีดยางร่วมกับ "พ่อ"

พระราชกำหนดการประมงฉบับที่ 2 ได้แก้ไขวรรคท้ายของมาตรานี้ เป็น “การออกใบ อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้ทําการประมง พื้นที่การทําการประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนบริหาร จัดการการประมง และในกรณีเป็นการทําการประมงโดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่ เจ้าของเรือประมง และสําหรับเรือประมงแต่ละลํา โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใด เกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได้”

ประเด็นความต้องการของชาวประมงพื้นบ้าน คือ ต้องการให้ใบอนุญาตเดียว สามารถใช้ได้ในครอบครัว แต่ กฎหมายอาจเข้าใจเจตนา ว่า “ชาวประมงพื้นบ้าน” แต่ละคน อยากมีใบอนุญาตหลายลำ เลยกำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจกำหนด “จำนวนใบอนุญาต” ที่จะมีได้ของแต่ละคน ไปเสียฉิบ… อันที่จริงชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือมากกว่า 1 ลำ ก็มีบางคน แต่จำนวนไม่มากนัก ข้อกำหนดมีไว้ก็ไม่เสียหาย แต่กรณี 1 ครอบครัว มี 1 ลำ 1 ใบอนุญาต แต่ผลัดกันทำในครอบครัว กฎหมายประมงฉบับนี้ ไม่อนุญาต????

“ประมงพื้นบ้าน” หมายความว่า การทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ไม่ว่าจะใช้ เรือประมงหรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์"

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0