Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"ปธ.ศาลฎีกา” เปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 6 ให้ความรู้กม.เด็กชายแดนใต้

3 กันยายน 2561, 13:53 น.
28 0
"ปธ.ศาลฎีกา” เปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 6 ให้ความรู้กม.เด็กชายแดนใต้

เผยแพร่: 3 ก.ย. 2561 20:53 ปรับปรุง: 3 ก.ย. 2561 20:57 โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตอนหนึ่งว่า “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ตลอดจนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายที่จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน ต่อสังคม และประเทศชาติ ตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0