Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปภ.เผย2หมื่นหมู่บ้านเสี่ยงภัย พอช.หนุน 62 โครงการชุมชนภาคใต้เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติ

22 กันยายน 2560, 14:03 น.
15 0
ปภ.เผย2หมื่นหมู่บ้านเสี่ยงภัย พอช.หนุน 62 โครงการชุมชนภาคใต้เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติ

สุราษฎร์ธานี - พอช.สนับสนุนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ 7 จังหวัด 62 โครงการให้จัดทำแผนงานเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตั้งเป้าหมายให้แต่ละพื้นที่จัดทำข้อมูล จัดตั้งอาสาสมัคร ตั้งกองทุน เกิดศูนย์ประสานงาน พร้อมคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด ด้านรองอธิบดี ปภ.เผยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัย 2 หมื่นหมู่บ้าน แต่เตรียมฝึกซ้อมป้องกันได้เพียงครึ่งเดียว แนะใช้หลัก 3 ประสานป้องกันภัยพิบัติโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง .

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย .

“ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศประมาณ 2 หมื่นหมู่บ้าน ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยไปแล้วประมาณ 1 หมื่นหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นชุมชนจึงต้องเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ โดยต้องมีแผนงาน มีแกนนำ มีอาสาสมัครหรือจิตอาสา มีการฝึกซ้อมป้องกัน มีศูนย์เตือนภัย มีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยง ร่วมมือ ร่วมสนับสนุน โดยต้องยึดหลัก 3 ประสาน คือ ชุมชน/หมู่บ้าน องค์กรชุมชน และ ปภ. ทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” .

นายสุวัฒน์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ .

“หลังการสัมมนาครั้งนี้แต่ละตำบลจะต้องกลับไปทำแผนงานในพื้นที่ เช่น ต้องทำข้อมูลต่างๆ มีแผนที่ตำบล การไหลของน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย จุดอพยพคนและสัตว์ จุดทำครัวกลาง มีกิจกรรมการพัฒนายกระดับอาสาสมัคร มีการจัดทำแผนรับมือเมื่อเกิดภัยในตำบลที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีกิจกรรมการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนเรือ กองทุนครัวกลาง กองทุนอาหารสัตว์ และต้องเกิดพื้นที่นำร่องในการปฏิบัติงานจริงอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน” .

“เราจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดการยอมรับของหน่วยงานราชการด้วย เช่น ในเรื่องแหล่งน้ำ เราต้องรู้ข้อมูลว่าทางราชการจะปล่อยน้ำเมื่อไหร่ ชาวบ้านต้องเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมกับทางราชการด้วย เพื่อให้รู้ข้อมูลและร่วมจัดการเรื่องน้ำ ไม่ใช่ให้ทางราชการปล่อยน้ำลงมาท่วมบ้านเรือนเหมือนที่ผ่านมา” .

นายไมตรี จงไกรจักร์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการภัยพิบัติภาคใต้ .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0