Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สมัยที่ 61

13 มีนาคม 2561, 11:25 น.
15 0

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2561 18:25: ปรับปรุง: 13 มี.ค. 2561 18:28: โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

การประชุมฯ ครั้งนี้ นับเป็นสมัยที่ 61 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1. ประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการควบคุมยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่ปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNGASS 2016 (2. ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ และดำเนินการอย่างสมดุล โดยใช้แนวทางสาธารณสุขนำ ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” (3. ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ (4. ประเทศไทยส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือก และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ (5. ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนใน ชุมชน โดยดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0