Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ประชุม สนช.พรุ่งนี้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ..

20 มิถุนายน 2561, 3:05 น.
20 0

เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2561 10:05 โดย: MGR Online

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายนนี้ จะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการเสนอในวาระที่ 2 และ 3 จากนั้น จะเป็นการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2560 (ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2253)

ต่อจากนั้นจะเป็นการรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) และรายงานประจำปี 2560 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558)

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0