Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ประมูลหุ้น ‘ไอเฟค’ ล่มรอบ 2

11 สิงหาคม 2560, 2:30 น.
52 0
ประมูลหุ้น ‘ไอเฟค’ ล่มรอบ 2

ขายทอดตลาดหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) รอบที่ 2 ไร้เงาผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล .

ตัวแทนฝ่ายกฎหมาย ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย ตัวแทนจากบริษัทโบรกเกอร์ .

มุมของโบรกเกอร์ที่เป็นเจ้าหนี้ การนำหุ้น IFEC ออกมาประมูลขายทอดตลาดนั้นเป็นสิทธิของโบรกเกอร์ทั้ง 3 ราย .

ศาลฯได้ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินของกลุ่มหมอวิชัยเพื่อขอให้ระงับการขายทอดตลาดแล้ว .

โบรกเกอร์ทั้ง 3 บริษัทก็ต้องกลับไปหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรกันต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบล . ทรีนิตี้ ระบุว่าเบื้องต้นคงจะยังไม่มีการนำหุ้น IFEC ของนายวิชัยออกมาประมูลขายทอดตลาดเป็นครั้งที่ 3 จำเป็นต้องเก็บหุ้น IFEC ไว้ก่อนเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม .

สดงว่าราคาหุ้นที่นำออกมาเสนอขายล่าสุดที่ 2.50 บาทต่อหุ้น นั้นอาจจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนของโบรกเกอร์ก็เป็นไปได้ .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0