Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปลัดมท.เฟ้น 7 แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา สั่ง 76 ผู้ว่าฯปลุกชีพ “จุดเด่น”-ย้ำทุกจังหวัดต้องไร้ปัญหา "รวยกระจุก จนกระจาย"

19 มิถุนายน 2560, 9:21 น.
10 0

ปลัดมหาดไทย เฟ้น 7 แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาจังหวัด สั่ง 76 ผู้ว่าฯ หาทางปลุกชีพ “จุดเด่น/จุดด้อย” ของจังหวัดตัวเอง เน้นขยายผล/ต่อยอด ประสาน “บอร์ดจังหวัด”ใช้รูปแบบ “สำนักบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี”ถกเดือนละครั้ง ถอดบทเรียน/ปัญหาลักษณะใกล้เคียงจากพื้นที่อื่น เน้นเฝ้าระวังเป็นพิเศษ แนะบูรณาการงบประมาณ ย้ำทุกจังหวัดต้องไม่มีสภาพ "รวยกระจุกจนกระจาย" .

“การบริหารงานแบบบูรณาการเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วน และต้องสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากจังหวัดมีตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) หรือข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป”ข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุ.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0