Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'ปส.' โต้กลุ่มหมอฟันปม 'พ.ร.บ.นิวเคลียร์ 2559'

21 เมษายน 2560, 11:15 น.
16 0
'ปส.' โต้กลุ่มหมอฟันปม 'พ.ร.บ.นิวเคลียร์ 2559'

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ" ชี้แจงกลุ่มทันตแพทย์กรณีบทความ "พ.ร.บ.จับแมวใส่กรงเสือ...พ.ร.บ.นิวเคลียร์ 2559" .

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ควบคุมดูแลอุปกรณ์นิวเคลียร์ กัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสีขนาดใหญ่...

- ที่ผ่านมาทั้งนายกทันตแพทยสภา ภาคีสภาวิชาชีพสาธารณสุข และกรรมาธิการสาธารณสุข ของ สนช. ออกมาบอกเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า ไม่ได้ต้องการรวมเครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็กที่ใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์...

มีเครื่องใช้ในครัวเรือนอีกหลายชนิดที่ต้องอยู่ใต้ พ.ร.บ.นี้ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เตาไมโครเวฟที่มีใช้ทุกบ้าน เครื่องกันไฟฟ้ากระชาก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รวมไปถึง Pace Maker ของผู้ป่วยโรคหัวใจ...

ค่าตรวจเครื่องเอกซเรย์ที่แพงขึ้น ๒ เท่าจากหน่วยงานเดิมที่รับผิดชอบมาตลอด (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คิด ๑,๐๐๐ บาท)...

ให้ตรวจทุก ๒ ปี แทนที่จะตรวจทุก ๕ ปีตามข้อกำหนดของ IAEA (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ)

- มาตรา ๑๒๓ จึงกำหนดให้ต้องมี RSO เฝ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นมีโทษจำคุก ๕ ปี ปรับ ๕๐๐,๐๐๐บาท หากเป็นอุปกรณ์นิวเคลียร์ก็ดูสมเหตุผล แต่เมื่อจับเครื่องเอกซเรย์ฟันเข้าไปอยู่ใต้มาตรานี้ แปลว่า คลินิกทำฟันทุกแห่งต้องมี RSO เฝ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นมีโทษราวกับรับของโจร โทษรุนแรงกว่า ผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ (หมอเถื่อน) อีก...

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ได้ปรากฏเป็นข้อกำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 แล้ว (ที่มา : ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออกตามความพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙)

ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วย(ที่มา : กฎหมายจาก พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 18 (๔) ประกอบ ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558)

๓. (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้กำหนดให้เป็น RSO โดยการเทียบวุฒิการศึกษาได้ ๕ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ (เทคนิครังสี) และฟิสิกส์การแพทย์ (สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยของ IAEA ซึ่งถือว่าสถานพยาบาลขนาดเล็กที่มีบุคลากรน้อย แพทย์จะเป็น RSO เองเพราะได้เรียนรู้ความปลอดภัยมาแล้วตามหลักสูตร)(ที่มา : IAEA: Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation หน้า 31)

ผู้ได้รับประโยชน์เป็นเม็ดเงินจากค่าใบอนุญาตต่าง ๆ มีเพียงสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส) เพียงผู้เดียว...

ประโยชน์ต่อประชาชนแต่การที่กำหนดโทษรุนแรงโดยไม่สมเหตุผลเช่นนี้ เป็นการเปิดช่องให้มีการข่มขู่ และเรียกเก็บผลประโยชน์โดยมิชอบจากทันตแพทย์ได้...

ให้ ปส. ออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่อง แต่ ปส. ก็ยังเพิกเฉย ทั้ง ๆ ที่เห็นได้ชัดเจนว่า ข้อกำหนดให้ปฏิบัตินั้นไม่ได้คุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากรังสีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด...

การยกร่างฯ มาตรา ๒๕ ปส. คำนึงความปลอดภัยต่อประชาชน และผู้ใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นหลัก และอ้างอิงตามมาตรฐาน IAEA : GSR Part 3 หน้า ๑๐๕ – ๑๐๖ โดยกำหนดให้ยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดไม่เกิด ๕ keV (เครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้ทางทันตกรรม มีค่าพลังงานสูงสุดในช่วง ๕๐ – ๑๒๐ keV)

1. ค่าใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่อง มีเพดานที่ 50,000 บาท ต่อ 5 ปี (ครั้งแรกนี้คิด 1,000 บาท)

2. ค่าตรวจเครื่องเอกซเรย์ทุก 2 ปี ครั้งละ 2 พันกว่าบาท (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจตาม IAEA กำหนดทุก 5 ปี ครั้งละ 1,000 บาท)

ข้อชี้แจง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องเป็นประจำ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีอยู่แล้ว โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานตรวจ และมีค่าบำรุงการตรวจ 1,000 บาท ต่อ 1 เครื่อง (ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ข้อชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามความเหมาะสม ส่วนการจัดติวไม่ใช่ภารกิจของ ปส.

ข้อชี้แจง ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีที่ไม่ใช่ RSO ต้องมีเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งมีราคา 1,000 บาท (รวมค่าส่งตรวจแล้ว) และดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0