Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ปัดฝุ่น! พ.ร.บ.บริหารงานพัทยา ฉบับปี 21 ตั้ง "ผู้จัดการเมือง" มาใช้กับเทศบาลทั่ว ปท. -"รองวิษณุ" ขอมท. ดูขัดรธน.60 หรือไม่

14 สิงหาคม 2561, 6:11 น.
23 0
ปัดฝุ่น! พ.ร.บ.บริหารงานพัทยา ฉบับปี 21 ตั้ง "ผู้จัดการเมือง" มาใช้กับเทศบาลทั่ว ปท. -"รองวิษณุ" ขอมท. ดูขัดรธน.60 หรือไม่

เผยแพร่: 14 ส.ค. 2561 13:11 โดย: MGR Online

"รองวิษณุ"สั่งการผ่าน "มหาดไทย" ศึกษาระบบการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง "city manager"ว่าขัดรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 60 หรือไม่ หลังผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ ปัดฝุ่น นำการบริหาร "เมืองพัทยา" จากพรบ.ปี 2521 มาปรับใช้กับการบริหารเทศบาลทั่วประเทศ เน้นศึกษานำข้อดีของสภาท้องถิ่น มาใช้จ้าง "ผู้จัดการเมือง" แก้ปัญหา อปท.คอร์รัปชัน เผย สถาบันพระปกเกล้า พบ 4 ปัญหา บริหารเมืองพัทยารูปแบบ "สภา - ผู้จัดการเมือง" ที่ผ่านมา ถูกครอบงำจากส่วนอื่น .

"แต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีเรื่องคอร์รัปชัน ดังนั้นหากคิดว่า ถ้าช่วยกัน คือศึกษานำข้อดีของสภาท้องถิ่น แต่ไปจ้าง City manager มา ว่าจะบริหารเทศบาลอย่างไร น่าจะได้มีการศึกษา โดยอาจทดลองให้เทศบาล หรือเมืองพัทยา มาเปลี่ยนรูปโฉม ซึ่งปัจจุบันเป็นลักษณะเทศบาล ถึงแม้จะเรียกว่าการ ปกครองท้องถิ่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมื 2 แห่ง คือ กทม. กับเมืองพัทยา จะปรับรูปโฉมเมืองพัทยา ให้มี City manager โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำการปกครองท้องถิ่น น่าจะมีรูปแบบที่มืประสิทธิภาพในการบริหารท้องถิ่น"

(4) การบริหารของเมืองพัทยามิได้ใช้รูปแบบของสภา - ผู้จัดการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือ การบริหารรูปแบบดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในขณะที่ระบบแบบที่ใช้ในเมืองพัทยานั้น สภามาจากการเลือกตั้งกึ่งหนึ่ง (9 คน) ส่วนอีกกึ่งหนึ่ง (8 คน) มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้สภาของเมืองพัทยาไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะถูกครอบงำจากส่วนอื่นที่ทำหน้าที่กำกับดูแล.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0