Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ป.ป.ช. จ่อขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน 60 วัน ทุกตำแหน่งที่ไม่เคยยื่น

24 พฤศจิกายน 2561, 5:55 น.
51 0

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐที่จะได้รับการขยายเวลา 60 วันด้วย ประกอบด้วย 1.กองทุน ได้แก่กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนยุติธรรม กองทุนสงเคราะห์ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 2.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ประธานกรรมการและกรรมการก.ล.ต. เลขาธิการก.ล.ต.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0