Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ป.ป.ช. ชี้มูล 63“นักการเมือง-ขรก.ท้องถิ่น-เอกชน”12 จังหวัด เบิกจ่ายมิชอบ-เอื้อเอกชน-แกล้งลูกน้อง- ฟันยกชุด “เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์” ฮั้วสร้างเมรุ

22 เมษายน 2559, 9:48 น.
51 0

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด 63 ราย“นักการเมือง-ขรก.ท้องถิ่น-เอกชน”พื้นที่ 12 จังหวัด 14 คดี ชี้มูลยกชุด “ผู้บริหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์” คดีฮั้วประมูลสร้างเมรุ พร้อมฟัน “ผู้บริหารอบต.” เชียงใหม่ -พิษณุโลก-โคราช-นครสวรรค์-มหาสารคาม-ศรีสะเกษ-สุพรรณบุรี-กระบี่-นครพนม-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น” พบพฤติกรรม เบิกงบประมาณหลายโครงการโดยมิชอบ-แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมิชอบ- เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง-กลั่นแกล้งไม่เลื่อนตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา-เรียกรับเงินแลกโบนัส .

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า มีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามมาตรา 149 และ 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0