Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ป.ป.ส.โอนเงิน 125 ล้าน ต่อสู้ยาเสพติดปี 61 รอบสอง ให้ 76 จังหวัด 1,394 ตำรวจภูธร รับ 20.9 ล้าน

17 เมษายน 2561, 9:33 น.
15 0

เผยแพร่: 17 เม.ย. 2561 16:33: ปรับปรุง: 17 เม.ย. 2561 16:52: โดย: MGR Online

ป.ป.ส.โอนเงิน “ต่อสู้ยาเสพติด” 125 ล้าน ให้ 76 จังหวัด ตามแผนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด งบปี 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.) โอน 20.9 ล้าน ให้ชุดปราบปรามสถานตำรวจภูธรทั่วประเทศ 1,394 สถานี จัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ ตามโครงการวัดสีขาว 3.8 ล้าน .

“3,130,000 บาท สนับสนุนเป็นค่าชุดปฏิบัติการด้านการปราบปรามยาเสพติดให้แก่จังหวัด เพื่อดำเนินการในพื้นที่ปัญหารุนแรงมากที่ต้องการกำลังปฏิบัติการเสริมอย่างเข้มข้นหรือเป็นเป้าหมายที่ ป.ป.ส.กำหนด จำนวน 20,910,000 บาท เป็นเงินสนับสนุนค่าชุดปฏิบัติการด้านการปราบปรามให้แก่สถานตำรวจภูธรทั่วประเทศ จำนวน 1,394 แห่ง และ 6,080,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณอาทิวัสดุ ค่าจัดประชุม รวมถึงดำเนินกิจกรรมวันต่อต่านยาเสพติดหรือกิจกรรมตรวจตราเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ ตามโครงการวัดสีขาว ในวงเงิน 3,800,000 บาท”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0