Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผอ.สถาบัน วปอ.นำคณะนักศึกษา วปอ.58 เยี่ยมชมกิจกรรม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

4 สิงหาคม 2559, 6:13 น.
9 0

- ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงกิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม เผยมีความประทับใจในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีศักยภาพสูงมาก .

สำหรับการจัดแสดงกิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ในครั้งนี้ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการกองงาน หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)-ศวท. มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในความดูแลของ พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานและกิจกรรมเรื่อง "สถานีเกษตร นพค. 34 องค์ความรู้ สู่ประชาชน"

"สำหรับสถานีเกษตรนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใน นพค.34 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จะเป็นที่พึ่ง ช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามเกิดภัยพิบัติและยามสงบสุข รวมทั้งส่งเสริมความกินดีอยู่ดี เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน 4 จังหวัดความรับผิดชอบได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร และ อุตรดิตถ์"

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0