Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผู้ตรวจฯถก 3 ผู้เชี่ยวชาญ หาสารชีวภัณฑ์แทนการใช้พาราควอตกำจัดศัตรูพืช

18 ธันวาคม 2561, 8:14 น.
59 0
ผู้ตรวจฯถก 3 ผู้เชี่ยวชาญ หาสารชีวภัณฑ์แทนการใช้พาราควอตกำจัดศัตรูพืช

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2561 15:14 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการเพาะปลูกพืช การกำจัดวัชพืชด้วยการใช้เครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ ที่มีต้นทุนต่ำและได้ผลดี โดยในยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2561 ที่การขับเคลื่อนจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ กรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ ก็เป็นเรื่องสำคัญและควรส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม แต่เกษตรกรและประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้เกิดประสิทธิผล ต่อไป อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จำเป็นต้องมีความตั้งใจและช่วยกันแสวงหาสารทดแทนสารเคมีฆ่าวัชพืชอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องร่วมมือกันขยายเครือข่าย เพื่อไม่ให้คนไทยเสี่ยงอันตรายไปมากกว่านี้"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0