Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผู้ถือหุ้น 'นิวส์' ไฟเขียวขาย 'สปริงนิวส์'

22 พฤศจิกายน 2561, 11:20 น.
28 0

รายงานข่าวจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น 99.99% มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (SPTV) คิดเป็นสัดส่วน 90.1% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV ให้แก่บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD)

"บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน และทำให้สถานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทดีขึ้น ตลอดจนสามารถการชำระหนี้สินคงค้างของ SPTV ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถืออยู่ใน SPC ให้แก่ TVD”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0