Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ผ่าแผน “ตำรวจดิจิตอล” 3 ระยะ 1.3 หมื่นล. เฉพาะปี 63-65 ตั้งงบ 5.5 พันล. สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

28 ธันวาคม 2561, 5:06 น.
97 0

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2561 12:06 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผ่าแผน “ตำรวจดิจิตอล” 3 ระยะ งบ 1.3 หมื่นล. รองรับเทคโนโลยีใหม่ ป้องอาชญากรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นจัดหา/ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล เฉพาะปี 63-65 ตั้งงบ 5.5 พันล. ภารกิจป้องกันภัย โครงข่ายร่วม ภาพ/เสียงออนไลน์ ขยายพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ด่านตรวจคนเข้าเมือง รองรับ AEC และทุก สน.ใน 3 จชต. เผยแผนระยะแรก 3.4 พันล.ติดตั้งแล้ว 170 สถานีฐาน แจกวิทยุ1.5 หมื่นเครื่อง ทั่วกทม.ปริมณฑล ส่วนแผนสอง 4.4 พันล.เร่งติดตั้งแจกหัวเมืองใหญ่ .

โดยโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับ สตช. แล้ว ซึ่งเป็นแผนงานด้านยุทธศาสตร์โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ สตช. กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ สตช.

"สตช.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จึงได้กำหนดใช้งบประมาณผูกพัน 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 1,102,892,800 บาท ปีงบ64 ตั้งไว้ 2,205,785,500 บาท และ ปีงบ65 ตั้งไว้ 2,205,785,400 บาท รวมทั้งสิ้น 5,514,463,700 บาท"

"การขอให้งบประมาณกว่า 5 พันล้านบาทนั้น สตช. มีความจำเป็นเพื่อขยายให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจ (AEC)และเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้ครบทุกสถานีตำรวจภูธรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Service Provider)ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภพสูงในการสื่อสาร"

สำหรับใช้ในการปฏิบัติการภารกิจหลักด้านการสืบสวนสอบสวน งานป้องกันปราบปรามที่ต้องใช้ทั้งภาพและเสียง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าทีของ สตช. และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

"สภาพัฒน์ มีข้อสังเกตให้ สตช. พิจารณานำผลการประเมิน โครงการระยะที่ 1 ( ปี 2558-2560) และโครงการระยะที่ 2 (ปี 2561-2562) มาปรับเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในระยะที่ 3 ที่จะมีภาระผูกพันงบประมาณในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการฯ และมีความคุ้มค่าของการลงทุน"

"มีการระบุว่า จะใช้ระบบดิจิตอลใหม่มาตรฐาน 4G LTE เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี จีน สามารถรองรับการสื่อสารด้วยเสียงแบบเป็นกลุ่ม ป้องกันการดักฟัง สามารถส่งและแสดงพิกัด GPS รวมถึงสามารถรับส่งภาพ ข้อความและวิดีโอ และสามารถป้องกันข้อมูลการสื่อสารความลับได้ดีกว่าระบบเก่า"

"โครงการระยะที่ 1 สตช.ได้จัดหาเครื่องลูกข่ายจำนวน 15,000 เครื่อง แจกจ่ายตำรวจสายงานปราบปราม สายงานปฏิบัติการพิเศษ สายงานควบคุมฝูงชน และให้ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191โครงการระยะที่ 2 เป็นการติดตั้งขยายพื้นที่การใช้งานไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ"

ทั้งนี้ วงเงินรวมโครงการทั้ง 3 ระยะ สตช.จะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 13,262,463,700 บาท.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0