Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสานต่อยอด พระราชปณิธาน 'กษัตริย์ เกษตร'

23 กรกฎาคม 2561, 15:39 น.
12 0

เผยแพร่: 23 ก.ค. 2561 22:39 ปรับปรุง: 23 ก.ค. 2561 22:43 โดย: สำนักข่าวประชาธรรม

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธาน "กษัตริย์ เกษตร"จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรไทยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาของแผ่นดิน พร้อมจัดอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง .

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .

ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีเกษตรต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์การที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0