Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ภูเก็ตเดินหน้าขยายผลระบบ“สารสนเทศเพื่อการศึกษา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Phuket City 4.0

3 ตุลาคม 2559, 3:12 น.
4 0

การปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่นั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วยข้อมูลตัวชี้วัดสามด้าน ดังต่อไปนี้ คือ 1)ตัวชี้วัดด้านโอกาส 2)ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ และ 3) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างประเทศบราซิลที่มีพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาวัดโดยคะแนนสอบ PISA เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก นั้นเกิดขึ้นเพราะใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูลมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดการศึกษาสู่สาธารณะเพื่อดึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและประชาสังคมมาร่วมออกแบบและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน”

ล่าสุด เทศบาลนครภูเก็ต จับมือกับเทศบาลเมืองกระทู้ ขยายผลการจัดทำพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต และเมืองกระทู้ (Phuket and Kathu Cities’ Education Blueprint 2020) นำ “ระบบสารสนเทศการศึกษา” ไปใช้ในทุกสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้การออกแบบพัฒนาและวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อการมีงานทำ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตรงจุด ช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก สสค. และ มหาวิทยาลัยนเรศวร .

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0