Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.การันตี “มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพฯ” แก้ 3 ข้อบังคับ ขอกู้ “สถาบันการเงิน” 2.5 พันล้าน ผุดหอคอยสูงสุดในอาเซียน

8 มิถุนายน 2560, 6:13 น.
12 0

ฝ่ายกม.มหาดไทย การันตี “มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” แก้ 3 ข้อบังคับ ขอกู้เงินจาก“สถาบันการเงิน” 2,500 ล้านบาท หลัง “แบงค์ไทยพาณิชย์”ทำหนังสือถามกรมการปกครอง พบการกู้ยืมเงินเชิงพาณิชย์ ขัดต่อการจัดตั้งมูลนิธิที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร การให้สินเชื่อ รวมทั้งการทำนิติกรรมจำนองและการก่อหลักประกันใด ๆของมูลนิธิ หวั่นมีผลผูกพันมูลนิธิตามกฎหมาย .

“จากข้อกฎหมายดังกล่าว มูลนิธิจะขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเพื่อให้สามารถกู้เงินได้ ประกอบด้วย ร่างข้อบังคับ ข้อ 4.6 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาค หรือรับความช่วยเหลือจากสถาบันหรือโครงการต่าง ๆเพื่อการก่อสร้างและบริหารหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร และร่างข้อบังคับ ข้อ 13.1 คณะกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการกิจการของมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกู้ยืมเงิน และขอหลักประกันใด ๆ จากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น โดยมีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและมีมติของที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามขณะกรรมการทั้งหมด และร่างข้อบังคับ ข้อ 14.3 ประธานกรรมการมูลนิธิทีอำนาจหน้าที่ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และในการทำนิติกรรมใด ๆของมูลนิธิ หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับ สัญญากู้ยืมเงิน และสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิในการอรรถคดีนั้น ทั้งนี้ประธานกรรมการมูลนิธิอายจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใดผู้หนึ่งกระทำการแทน”

“เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ จึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้ดำเนินการ มูลนิธิฯได้ยกร่างขอแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้มูลนิธิ มีความสามารถและมีผลผูกพันตากฎหมาย ตามสัญญากู้เงิน และสถาบันการเงินได้พิจารณาแล้ว”

“ตามมาตรา 110 กำหนดเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอื่นโดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน และในการจัดการทรัพย์ของมูลนิธิ ต้องมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนอกจากดำเนินตามวัตถุประสงค์ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และเมื่อผู้เป็นกรรมการ มีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ โดยนายทะเบียนต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่มาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด”

สำหรับ“มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน มีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธานมูลนิธิ ได้ประเมินงบลงทุนไว้ที่ 4,422.96 ล้านบาท เป็นเงินตั้งต้นของมูลนิธิ 5 แสนบาท เงินกู้จากสถาบันการเงิน 2,500 ล้านบาท เงินบริจาคจากบริษัทเอกชนชั้นนำ 2,100 ล้านบาท ซึ่งประมาณการรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม1,054 ล้านบาท/ปี ประมาณการราคาตั๋วที่ 750 บาท/คน คนไทยลด 50% มีค่าใช้จ่ายปีละ 892 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยปีละ 38 ล้านบาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคองค์กรสาธารณกุศล.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0