Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.ชงใช้ ม.44 ลัดขั้นตอน”เพิ่มโรงจำนำ” 37 อำเภอ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เอื้อ“หลงจู้เอกชน” รายใหม่

13 มกราคม 2561, 4:53 น.
19 0
มท.ชงใช้ ม.44 ลัดขั้นตอน”เพิ่มโรงจำนำ” 37 อำเภอ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เอื้อ“หลงจู้เอกชน” รายใหม่

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2561 11:53:00 โดย: MGR Online

มท.จ่อชง หน.คสช.ใช้ ม.44 สนองนโยบายพี่ป้อม ลัดขั้นตอน”เพิ่มโรงจำนำ” 37 อำเภอ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุติดเจตนารมณ์เป็นกิจการที่รัฐต้องควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามข้อเสนอ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผย ม.44 เว้นบังคับใช้กฎหมายบางประการ หวังเอื้อประโยชน์ “หลงจู้เอกชน” รายใหม่ ลดขั้นตอน-ระยะเวลาการขออนุญาต .

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้เสนอร่างคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้า คสช.) ฉบับที่..ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) เรื่อง การขออนุญาต การอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำและการย้ายโรงรับจำนำในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้กระทรวงมหาดไทย เสนอ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 เพื่อพิจารณาเสนอร่างคำสั่งดังกล่าวต่อ คสช.

" ประเด็นต่าง ๆ ที่จะเสนอออกเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช. มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โรงรับจำนำ ประชาชน และการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐ สมควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รอบด้านก่อนดำเนินการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ต่อไป"

"อย่างไรก็ตาม หากกรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการควบคุมโรงรับจำนำตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ก็สมควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ตามแนวทางในบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ควรคำนึงถึงผลกระทบ รวมทั้งความพร้อม ในด้านบุคลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย"

มีรายงานว่า กรมการปกครอง สรุปตอนหนึ่งว่า “สาเหตุที่ไม่มีผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำเอกชนในพื้นที่ เพราะกฎหมายไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในพื้นที่ จึงไม่เหมาะในการลงทุน และไม่สร้างแรงจูงใจ นอกจากนั้น ประกอบกับกิจการต้องมีบุคลากรหรือพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับจำนำ และต้องมีต้นทุนที่เพียงพอ สามารถรองรับให้บริการประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นได้”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอลัดขั้นตอน เนื่องจากการจัดตั้งโรงจำนำผ่านหลายขั้นตอนใช้เวลานาน และต้องมีคณะกรรมการ จึงได้ขอไปทางมหาดไทยว่า ให้โรงรับจำนำ อยู่ในกรรมการระดับผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจัดตั้ง ซึ่งภาคเอกชนพร้อมลงทุน และโรงรับจำนำจะไม่มีเรื่องดอกเบี้ย เพราะผิดหลักศาสนา แต่จะมีค่าธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ ในการนำของไปฝากจำนำ.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0