Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท. สรุป"ร่างกม.เลือกตั้งท้องถิ่น" ฉบับกำลังพิจารณาด่วน ใน สนช. จี้ผู้ว่าฯทั่วปท. ทำความเข้าใจปชช.-อปท

4 ตุลาคม 2561, 9:10 น.
35 0

เผยแพร่: 4 ต.ค. 2561 16:10 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มหาดไทย-กสถ. สรุป "ร่างกม.เลือกตั้งท้องถิ่น" ฉบับกำลังพิจารณาด่วนใน สนช.วาระแรก ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแยกรายมาตราละเอียดยิบ .

ทั้งนี้ โดยเฉพาะให้ประชาชนรับรู้สาระสำคัญของร่างพระราขบัญญัติการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ... ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย หน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้งกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ เลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใซ่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทน (มาตรา 5)

กำหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง กำหนดให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่ง ครบวาระหรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เว้นแต่กรณีสมาชิก สภาท้องถิ่นมีวาระดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีคำสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลา ให้มีการเลือกตั้งโดยต้องระบุเหตุผลไว้ด้วย (มาตรา 10)

การบริหารจัดการการเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบลหรือ เขตท้องที่ที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้ง รวมถึงหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 11) และการบริหารจัดการการเลือกตั้ง สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ โดย ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กำหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีหน้าที่ และอำนาจดังต่อไปนี้ รับสมัครเลือกตั้ง ,กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ,แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง , ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและดำเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ ,ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศ ผลการคะแนนเลือกตั้ง และดำเนินการอื่นอันจำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 24)

สำหรับ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซื่งได้รับการแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยื่นของรัฐในเขต จ้งหวัดหรือเขตอำเภอหรือแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมิให้แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่แต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นชอบ ในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เป็นต้น (มาตรา 25 และ 26)

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง {มาตรา 27) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 คน มิหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 27)

ส่วนการกำหนดเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ใน "เขตเลือกตั้งสำหรับสมาชีกสภาห้องถิ่นกรณีกรุงเทพมหานคร" ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดถือเขตอำเภอเป็น เขตเลือกตั้ง กรณีเทศบาลตำบลแบ่งเป็น 2 เขต กรณีเทศบาลเมืองแบ่งเป็น 3 เขต กรณีเทศบาลนครหรือเมืองพัทยา แบ่งเป็น 4 เขต กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 18) สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 21)

กรณีของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหน่วยเลือกตังและที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้กระทำก่อนวับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (มาตรา 22) การรับสมัครเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (มาตรา 50) และให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครและสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งให้ประกาศจัดทำบัญชีรายชื่ออผู้สมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 51)

การจัดทำบัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดทำขึ้น และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และแจ้งรายชื่อให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้ง ใม่น้อยกว่า 15 วัน (มาตรา 42)

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเสือกตั้ง กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักเกณท์ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (มาตรา 58) รวมทั้งกำหนดให้ผู้สมัครต้องจัดทำบัญชีรายรับ และรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง (มาตรา 60) การออกเสียงลงคะแนน กำหนดให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง หรือการลงคะแนนโดยใช้วิธีการอื่นที่มีใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง (มาดรา 74)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายชองคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คณะรัฐมนตรืจัดสรรค่าใช้จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจำเป็น (มาตรา 13) ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนน กำหนดให้เป็นการออกเสียง ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (มาตรา 76)

การนับคะแนนเสือกตั้งและการประกาศผลการเสือกตั้ง การนับคะแนนกำหนดให้นับคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วโดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลานับคะแนน และเมื่อรวมผลการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศผล การนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดโดยเร็ว (มาตรา 95 และ 100)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผูใดก็ตามเห็นว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีหลักฐานตามสมควร มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการ ตรวจสอบ หากไม่มีเหตุให้ยุติเรื่อง หากมีเหตุให้สั่งให้ดำเนินการไต่สวนโดยพลัน (มาตรา 111) และให้การกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาพิพากษา (มาตรา 106).

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0