Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มท.เต้น! ปปป.ปูพรมบุกค้นบิ๊ก อปท.10 จังหวัด เอี่ยวทุจริตซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน สั่งผู้ว่าฯ ฟ้องแพ่ง-อาญา-ฟันวินัย หากผลสอบผิดจริง

11 เมษายน 2561, 13:25 น.
19 0
มท.เต้น! ปปป.ปูพรมบุกค้นบิ๊ก อปท.10 จังหวัด เอี่ยวทุจริตซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน สั่งผู้ว่าฯ ฟ้องแพ่ง-อาญา-ฟันวินัย หากผลสอบผิดจริง

เผยแพร่: 11 เม.ย. 2561 20:25: ปรับปรุง: 11 เม.ย. 2561 20:45: โดย: MGR Online

"ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด กำชับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดกรณีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด และหากพบการทุจริตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัด อย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถือปฏิบัติตามมาตรการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ด้วย"

วันเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ติดตามผลการใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ทราบ และขอความร่วมมือจังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส ในการเข้าเรียน ในสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาทราบ เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น่ทราบ และติดป้ายประกาศหน้าสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนทราบว่า การกระทำดังกล่าวนั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือได้ว่าเป็นเรื่องของ "สินบน" ในฐานะผู้รับสินบน กับผู้ให้สินบน ซึ่งมืความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0